Общи условия за ползване на услугите на bgmall.shop

Моля, внимателно прочетете общите условия по-долу, преди да използвате този уеб сайт.

Ако използвате и сте регистриран потребител на bgmall.shop се счита, че приемате и сте съгласни с описаните условия. Ако не приемет тези условия по една или друга причина, моля не използвайте този уеб сайт! Описаните по-доло условия уреждат взаимоотношенията между сайта bgmall.shop (наричано по-доло bgmall.shop, администратора или собствениците) от една страна и потребителите на електронни страници и услуги, използващи интернет сайтът bgmall.shop

Тези условия важат за всички потребители (регистрирани или нерегистрирани). С използването на всеки обект, линк или бутон разположен на страницата на bgmall.shop, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1. Условия за използане на информацията в сайта bgmall.shop

1.1 Потребителят разбира и приема факта, че информационните услуги качени на Сайта се предоставят "във вид, в който са" и това, че bgmall.shop НЕ ПОЕМА никаква отговорност за изтриване или невъзможността да бъде предоставена на потребителя информация относно негови завършени поръчки или на други трети лица (други потребители), мнения и оценки за продукти, информация за налични или продукти извън наличност, както и за нанесени щети, пропуснати ползи или други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване на bgmall.shop. . В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
1.2 За да използва bgmall.shop потребителят трябва да има осигурен от негова страна компютър, интернет, браузър и др. необходими инсталирани допълнителни програми, за да протича сърфиране нормално. bgmall.shop само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Терминологии

2.1 Уебсайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
2.2 Интернет сайт е съвкупността от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес bgmall.shop;
2.3 Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайта bgmall.shop;
2.4 Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството;
2.5 Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач или предлагащ офертите си потребител-потенциален продавач), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и което, при наличие на интерес, е съгласно да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;
2.6 Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;
2.7 Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;
2.8 Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
2.9 Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни;
2.10 IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, посредством който компютър, Интернет страница или ресурс се асоциират с потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;
2.11 Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Администратора на сайта и останалите потребители;
2.12 Парола е код от цифри, букви и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който, заедно с потребителското му име, служи за достъп на потребителя до акаунта му (потребителския му профил).
2.13 Акаунт (потребителски профил) е обособена част от уебсайта "bgmall.shop", съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Акаунтът обслужва и комуникацията между потребителя на уебсайта „bgmall.shop” и Администратора на същия.
2.14 Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта „bgmall.shop” предоставяща публично информация за потребителя, с негово съгласие и включваща посочените от него име, евентуално възраст, рождена дата, пол, местоживеене, снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки/ продажби чрез платформата „bgmall.shop”, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта „bgmall.shop”,незащитена от Закона за защита на личните данни.
2.15 Регистрация - Първоначално създаване на потребителски акаунт с парола и потребителско име за достъп до платформата „bgmall.shop“.

3. Задължения на потребителя при осъществяване на регистрация

3.1.С използването на сайта bgmall.shop, потребителят се съгласява със следните долоизброени правила:
- да предоставя вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрацията си (наричани Лични данни);
- да редактира и внася нужните промени в Личният си акаунт с оглед тяхната вярност, точност и пълност при случай на промени в тях;
3.2 В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, bgmall.shop има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

4. Защита на лични данни:

4.1 Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел доброволно по време на регистрация и станали достояние на bgmall.shop при ползване от него на Сайта, както и на редактиране на тези Лични данни.
4.2 Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от bgmall.shop по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на bgmall.shop
4.3 bgmall.shop изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
4.4 bgmall.shop си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

5. Задължения на потребителя

5.1 Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.
5.2 Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. bgmall.shop не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.
5.3 Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелстваbgmall.shop няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в негo:
5.4 Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на bgmall.shop, за да:
- формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
- създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
- се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на bgmall.shop, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
- фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;
- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна;
- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
- да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;
- да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;
- да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;
- да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
- да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.
bgmall.shop си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5.3 изисквания.

6. Авторски права на двете страни (потребител и bgmall.shop)

6.1 bgmall.shop дава право на Потребителите за ползват всички услуги предоставени от bgmall.shop, които са предоставяни само за лична нужда с нетърговска цел, при единственото ненарушимо условие че не се нарушават авторските права на Сайта или на други трети лица.
6.2 Не се разрешава материалите от сайта (от всякакъв тип) да бъдат променяни, копирани, публично разпространявани или раздавани сред обществото в интернет или с търговска цел.
6.3 Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
6.4 Всички предлагани от bgmall.shop стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на bgmall.shop
6.5 Всички видео материали представени в сайта са ориентировъчни, като имат единствено за цел да представят начина на употреба на продуктите (Актуалният продукт е представен на снимките и подробно описан в описанието на продукта, а видео материалът е само за ориентир).

7. Закупуване на стока и/или услуга, представена в bgmall.shop

7.1 След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки представяни от bgmall.shop. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
7.2 По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки.
7.3 При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със bgmall.shop, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:
-за потребители пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;
-за потребители пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка;
7.4 Ако потребителят има желание да получи определен продукт и в обявата на продукта няма възможност за избор на цвят, то поръчката се обслужва със случаен цвят.
bgmall.shop има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, bgmall.shop има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

8. Плащане на закупени стоки

8.1 При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на bgmall.shop или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в 14 дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки bgmall.shop се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума.
8.2 В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги bgmall.shop автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

9. Доставка на закупени стоки

9.1 Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин – До посочен от потребителя адрес, или до офис на куриерската фирма (доставка с куриерска фирма "Еконт Експрес" ЕООД ) и според посочените срокове, обявени от куриерската фирма. bgmall.shop си запазва правото да удължава посочените срокове с до 48 часа без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 48 часа с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
9.2 Транспортните разходи при доставянето на поръчан продукт от сайта са за сметка на клиента, както и при рекламация и връщане на продукт към даден търговец.
9.3. bgmall.shop си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

10. Отказ от закупена стока

10.1 Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14  дни от датата на получаването й. За целта прoдуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта в съответствие с разпоредбите на чл.55(ал.1) от ЗЗППТ.След проверка в срок от 14  дни се възстановява сумата на купувача или се заменя продукта. Ние обикновено се стараем да възстановим сумата и заменим артикула в рамките на 10  дни.При несъответствие с условията, продуктът се връща на купувача, който поема всички транспортни разходи.
10.2 При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването й, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, bgmall.shop се ангажира тя да бъде подменена (в срок от 14 дни след получаването на стоката,) с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител считано от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ.
10.3 След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се осъщесвява спрямо условията за гаранционно облужване.
10.4. При получваване на заявената от потребителя стока потребителят има право да прегледа пратката, като се възползва от опция „Преглед и тест“в офис на куриерската фирма Еконт, или при доставка в присъствието на куриер на Еконт.
При преглеждането на пратката, ако бъде установено несъответствие на стоката е необходимо потребителят да уведоми bgmall.shop, чрез попълване на секция "Формуляр за рекламации". В този случай транспортните разходи са за сметка на търговеца.
В случай, че потребителят прегледа и тества стоката и тя отговяря на обявата в сайта, а неговото желание е  да я откаже след опция преглед и тест транспортните разходи са за сметка на потребителя.
10.5 В случай, че потребителят направи поръчка за дадена стока, която се предлага в Сайта и пратката не е потърсена повече от 7 дни е длъжен да заплати транспортните разходи натрупали се по пратката.
 

11. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване bgmall.shop издава надлежна електронна гаранционна карта (ако е уповестено в описанието на продукта) с данните на стоката и гаранционните срокове.
Потребителят е длъжен да пази номера от товарителницата на куриерската фирма, както и документа за Пощенски паричен превод, за да бъде облужена гаранцията и да го предостави, в случай на искане от bgmall.shop. При изпращане на продукт за гаранция е необходимо Потребителя да изпрати документа за Пощенски Паричен Превод!
Гаранцията губи валидност при следните условия:
- при изгубена гаранционна карта;
- при опит за ремонт от неоторизиран от bgmall.shop сервиз;
- при повреди причинени от неправилна експлоатация;
- при нарушаване на физическата цялост на изделието;
- при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от уторизиран сервиз, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Срока за обслужване на гаранция е 30 дни от датата на получаване на пратката от търговеца.

12. Рекламация и връщане на продукт

12.1. Потребител има право да върне закупена от него стока от търговеца, изложена в сайта www.bgmall.shop в срок от 14 /четиринадесет/  дни от нейното получаване. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид (Ако е в запечатан блистер, то той не трябва да бъде нарушен). Под добър търговски вид се разбира продуктът да не е с нарушена опаковка и да не е използван. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 14 дневен срок, чрез банков превод.
12.2. В случай на заявяване на рекламация от страна на потребителя е необходимо той да попълни формата за рекламация в сайта (секция "Формуляр за рекламации"), като избере опция за която желае да бъде обслужен ("Повреден при транспорт", "Дефект за замяна", "Повреден впоследствие", "Друго" ( отбелязвайки опция "Друго" е необходимо потребителят да опише ясно и конкретно причината за връщане, за да може да бъде обслужен според заявеното от него желаение)),  след което да изчака отговор от сътрудник от Сайта (в рамките на 48 работни часа в работно време) на електронната поща, която е предоставил за връзка. Или да приложи стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от online покупки в пратката.
След изпращане на стока или рекламация от страна на потребителя, той е длъжен да информира bgmall.shop за изпратената от него стока/рекламация, като отговор на предходния емайл (След изпъление на т.12.1). Пример: „Здравейте, върнах обратно закупената от мен стока (Точно наименование на стоката, посочено с сайта), с номер на пратка: (Описва се номера на пратката, намира се под баркода, в горният ляв ъгъл на издаденият от куриерската фирма документ), желая изпратената от мен стока да бъде подменена/ да бъде облужена гаранция/ да ми бъде възтановена сумата, която съм заплатил/а за стоката. При изпращане на стоката обратно, потребителят се задължава да отбележи опция „Тест и преглед“.
12.3 В случаи на връщане на пратка от потребителя към търговеца с предварително заявено искане, чрез формуляра за рекламации за възановяване на сума, при получаване на пратката от търговеца, пратката се преглежда преди изплащането на сумите обратно. Веднага щом се търговеца се увери, че пратката отговаря на посочените условия, сумата ще бъде изплатена обратно към потребителя. При неспазване на описаните условия, искането за рекламация няма да бъде разгледано.
12.4 При рекламация на даден продукт транспортните разходи са за сметка на потребителя. Разходите за транспортната(куриерска услуга) са за сметка на търговеца единствено в случаите на дефектна (фабрично повредена стока) или на грешно изпратен артикул. Също така в случаите, когато клиентът е изплатил стойността на целия наложен платеж, а в пратката му е липсвал един или няколко артикула. Тогава повторното изпращане е за сметка на търговеца!
В случай, че доставеният от нас продукт е бил придружен от подарък, когато потребителят връща продукта, трябва да върне и подаръка.
12.5 След заявяване на рекламация, чрез  формуляра за рекламации в сайта, или стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от online покупки:

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

................................................................................... /Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

...................

/Дата/

..................................

/Подпис на потребителя/

при изпращане на пратката обратно от потребителя към търговеца задължение на потребителя е да изпрати обратно документа за Пощенски паричен превод, който се издава от куриерска фирма Еконт Експрес при получаването на пратката. При попълване на ръка стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки е необходимо формуляра да бъде приложен в праткта!
В случайте на връщане на стоката, клиентът е длъжен да върне пратката със следните данни:
София, офис Еконт Илияници, тел. 0899098665
До Ф-Х-БРАДЕР” ООД.
Или по същата товарителница, по която е получил пратката, според данните на търговеца.

12.6 В случай, че потребителят върне стока без да е попълнил формуляра за рекламаци в сайта, или не е приложил стандартен формуляр за упражняване на право на отказ при Onaline покупки, чрез който да уведоми bgmall.shop за действията си, търгвеца има право да откаже разглеждане на пратката и да приеме да я получи.
bgmall.shop се задължава да уведоми търговеца за заявената от потребителя рекламация, чрез сайта и да съдейства за разрешаване на ситуацията. bgmall.shop е посредник между отношенията на търговеца и потребителя и не носи отговорност за действията на двете страни в процеса на търговия.

13. Стоки, за които потребителят няма право на отказ:

Клиентът няма право да се откаже от покупката си, при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

14. Фактури

14.1. Ако потребителят желае да получи фактура при закупуване на артикули, които са изложени в този сайт е необходимо да заяви поръчката си през формата за поръчки в сайта и по-конкретно да избере опция “Желая да ми бъде издадена фактура” и да попълни полетата, както следва: Иимето на фирмата, ЕИК (описва се ЕИК на фирмата), адрес (описва се точен адрес на фирмата- град, улица, номер, блок или др.), телефон за връзка, МОЛ (описва се името на собственика на фирмата). Задължително е да бъде посочен е-мейл!
14.2. След получаване на закупената от потребителя стока и превеждане на наложен платеж за нея към даденият търговец потребителят получава фактура до 2 работни дни на е-мейл. За да бъде валидна фактурата е необходимо потребителят да разпечата фактурата и да прикрепи документа за пощенски паричен превод, който се издава при получаване на пратката от куриерска фирма Еконт Експрес!

15.Търговски отношения

15.1. bgmall.shop предлага стоки на топ търговци в страната като излага предлагани от от тях продукти.
15.2. bgmall.shop не носи отговорност за действията на търговеца и потребителя. bgmall.shop може единствено да съдейства за отношенията между търговец и потребител.
15.3. bgmall.shop не носи отговорност за нарушени авторски и други права.
При нарушения от даден търговец, или клиент можете да подадете сигнал като попълните секция "Контакт с нас".
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. bgmall.shop не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: условия-за-ползване.